Together

Regulamin

Wstęp

Apptogether.net to serwis internetowy za pomocą którego zarejestrowani użytkownicy tego serwisu internetowego, którzy uzupełnią swój profil wskazanymi na tym portalu informacjami o sobie, będą mogli uzyskać dostęp do treści tego serwisu internetowego, w szczególności szukać w sieci Internet interesujących ich wydarzeń w najbliższym otoczeniu, w których będą mogli wziąć udział, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Apptogether.net nie ponosi odpowiedzialności za zachowania (działania i zaniechania) osób organizujących wydarzenia, jak i osób biorących w nich udział. Apptogether.net nie gwarantuje, że dane podawane przez użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe, nie odpowiada za jakiekolwiek treści (w szczególności treści tekstowe, zdjęcia, materiały audio-video), umieszczone w serwisie przez użytkowników. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Administrator Danych Osobowych Użytkowników – 4 VOLLEY ANDRZEJ WRONA, ul. Kredytowa 2 lok. 68, 00-062 Warszawa, NIP: 9492098238, REGON:142471904.

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https:// Apptogether.net;

Użytkownik – osoba która zawarła z Administratorem Umowę Obsługi Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie;

Współautor – Użytkownik, o którym mowa w § 7 ust. 3 ;

Partner Serwisu – Użytkownik spełniający określone w Regulaminie kryteria pozwalające na zostanie partnerem Serwisu, który zawarł Umowę Obsługi Użytkownika poprzez utworzenie Konta Partnerskiego;

Facebook – serwis społecznościowy dostępny pod adresem https://www.facebook.com;

Fanpage – strona fanów prowadzona w serwisie Facebook;

Konto – prowadzone w Serwisie przez Administratora dla Użytkownika indywidualne konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w tym w szczególności o zawieranych przez niego Umowach;

Konto Partnerskie – Konto, o którym mowa w § 2 ust. 4;

Rejestracja – procedura zakładania Konta;

Strona Profilowa – strona profilowa Użytkownika w Serwisie;

Umowa Obsługi Użytkownika – umożliwienie uzyskania dostępu do treści serwisu internetowego Apptogether.net przez Administratora zarejestrowanym Użytkownikiem zgodnie z Regulaminem.

§ 1

Zasady korzystania z Serwisu Dane Osobowe Użytkowników

1. Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2. Administrator udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego Apptogether.net tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.

3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora, Użytkowników lub osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach Serwisu. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: app@apptogether.net.

5. Na stronach Serwisu Administrator może prezentować linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Treści takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie składające oferty lub świadczące usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.

6. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to kiedy oświadczenie to doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.

7. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników (rejestracja Użytkownika w aplikacji: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail; uzupełnienie profilu użytkownika: tekst dowolny, wizerunek, geolokalizacja), wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Dane Użytkowników, którzy osobno wyrazili na to zgodę, mogę być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w odniesieniu do produktów własnych i usług, Newsletter drogą elektroniczną i telefoniczną. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych w odniesieniu do produktów własnych i usług, Newsletter drogą elektroniczną i telefoniczną może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Użytkownikom aplikacji przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania poprawiania danych osobowych przez Administrator Danych Osobowych. Spółka przy przetwarzaniu danych klientów stosuje się do wymogów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2015. POZ. 2135 Z PÓŹN. ZM.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r, Nr 100, poz.1024 z późn. zmianami).

§ 2

Rejestracja Użytkowników

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Osoby spełniające wskazane w niniejszym ustępie kryteria mogą dokonać Rejestracji w sposób określony w § 2 ust. 3.

2. Partnerem Serwisu może zostać osoba, o której mowa w § 2 ust 1 prowadząca własny Fanpage. Rejestracji Konta Partnerskiego można dokonać w sposób określony w § 2 ust. 4.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na odpowiedniej stronie Serwisu, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu oraz kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania Rejestracji. Podanie danych wskazanych w formularzu podczas Rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obowiązkowych uniemożliwi jej dokonanie. Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie odpowiedniej usługi udostępnionej przez Facebook, w ramach której następuje logowanie do Facebook i złożenie wszelkich oświadczeń woli niezbędnych dla przekazania Administratorowi przez Facebook danych wymaganych dla założenia Konta. Rejestracja następuje w takim wypadku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego chęć dokonania Rejestracji.

4. Rejestracja Konta Partnerskiego polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na odpowiedniej stronie Serwisu, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu oraz kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego chęć dokonania Rejestracji. Następnie należy wybrać sposób dokonania weryfikacji Konta. Rejestracja następuje z chwilą dokonania weryfikacji. Administrator może uzależnić Rejestrację lub prowadzenie Konta Partnerskiego od dodatkowego uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym (w szczególności uzależnić Rejestrację od przesłania dodatkowych informacji lub dokumentów lub spełnienia przez Fanpage wskazany w formularzu rejestracyjnym dodatkowych kryteriów, np. dot. liczby polubień).

5. Administrator może odmówić dokonania Rejestracji lub prowadzenia Konta bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w formularzu rejestracyjnym zostaną usunięte i nie będą przez Administratora przetwarzane. Odmowa dokonania Rejestracji lub prowadzenia Konta może nastąpić w szczególności jeżeli:

a) Administrator poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownika lub w wypadku udostępnienia lub uzasadnionego okolicznościami przypuszczenia, iż nastąpiło udostępnienie do korzystania przez Użytkownika danych dostepowych osobom trzecim,

b) Administrator świadczył wcześniej usługi w ramach Serwisu na rzecz danej osoby i osoba ta naruszyła prawo, postanowienia Regulaminu dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

c) przyczyny techniczne uniemożliwiają Administratorowi zawarcie lub wykonywanie Umowy Obsługi Użytkownika,

d) wybrana nazwa Użytkownika lub adres Strony Profilowej jest tego rodzaju, że narusza prawo, Regulamin, prawa osób trzecich, dobre obyczaje bądź zasady współżycia społecznego.

6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w poufności dane dostępowe do swojego Konta, tak aby nie miały do niego dostępu osoby inne niż Użytkownik (osoby trzecie). Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych dostępowych Użytkownika umożliwiających logowanie się w Serwisie, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora oraz zmienić swoje dane dostępowe.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo korzystania z Konta jest zagrożone. Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta od dokonania przez Użytkownika zmiany danych dostępowych do Konta.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.

9. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika, przestrzegania przez niego Regulaminu, prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta lub zawiesić funkcjonowanie Konta.

§ 3

Umowa Obsługi Użytkownika

1. Na podstawie Umowy Obsługi Użytkownika Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego Apptogether.net na zasadach określanych w Regulaminie.

2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu serwisu internetowego Apptogether.net w każdym czasie.

3. Administrator nie jest zobowiązany do zapewnienia Użytkownikowi ciągłości funkcjonowania serwisu internetowego Apptogether.net.

4. Zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika następuje z chwilą dokonania Rejestracji.

5.Umowa Obsługi Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Obsługi Użytkownika Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od Umowy Obsługi Użytkownika nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu.

7.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail wszelkich powiadomień związanych z wykonaniem Umowy Obsługi Użytkownika i zawartymi Umowami.

§ 4

Materiały Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby wszelkie zamieszczane przez niego w ramach Serwisu dane i treści, w tym w szczególności materiały graficzne, tekstowe oraz filmy nie naruszały prawa, Regulaminu, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w ramach Serwisu jakichkolwiek:

a) treści reklamowych lub promocyjnych,

b) danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisach operatorów płatności (w szczególności Paypal), a także linków odsyłających bezpośrednio do stron internetowych, gdzie podaje się numery rachunków bankowych lub oznaczenie kont w serwisach operatorów płatności.

3. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie (w szczególności zdjęć, filmów i materiałów tekstowych) lub udostępnionych przez Użytkownika utworów Administratorowi w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych), w celu prezentacji lub promocji Administratora lub Serwisu w Internecie oraz innych mediach lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Administratora.

4. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub udostępnionych przez Użytkownika utworów Administratorowi w Serwisie (w szczególności zdjęć, filmów i materiałów tekstowych), w celu prezentacji lub promocji Administratora, Strony Profilowej, Serwisu (w tym informowania o Partnerach Serwisu) lub udostępnionych w nim utworów w Internecie oraz w innych mediach, w tym także poprzez umieszczanie ich w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich (w tym w szczególności aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych) lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Administratora.

5. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystywanie w zakresie i do celów wskazanych w punktach § 4 ust. 3,4 i 5 wszelkich praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorcy.

6. Udzielone licencje obejmują wszystkie znane w momencie udostępnienia utworu przez Użytkownika w Serwisie bądź Administratorowi pola eksploatacji, w szczególności pola eksploatacji takie jak:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.

7. Użytkownik udziela Administratorowi zezwolenia na sporządzenie opracowania bądź dokonania innych modyfikacji utworów będących przedmiotem udzielanych licencji (w tym również do wykorzystania utworów w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami) oraz ich wszelkich elementów, jak też Użytkownik udziela zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań lub innych modyfikacji utworów przez Administratora w zakresie udzielonych licencji.

8. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji i upoważnień w zakresie określonym w § 4.

§ 5

Rozwiązanie Umowy Obsługi Użytkownika

1. Umowa Obsługi Użytkownika może być rozwiązana przez ze stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności na następujące adresy:

a) dla Administratora – na adres app@apptogether.net,

b) dla Użytkownika – na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym, likwidując swoje konto w Serwisie.

3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w wypadku naruszania przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów lub w wypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

2. Administrator nie gwarantuje, że dane podawane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe i nie sprawuje kontroli nad treściami umieszczanymi z wykorzystaniem Serwisu i innymi treściami zamieszczanymi przez Użytkowników. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek treści (w szczególności treści tekstowe, zdjęcia, materiały audio-video), umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

3. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu, a także zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

4. Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.

6. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w związku z nieodpłatnością Umowy Obsługi Użytkownika, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

7. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:

a) Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;

b) całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 000 zł.

8. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 7

Kontakt i reklamacje

1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres email: app@apptogether.net przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, związane z Umową Obsługi Użytkownika.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: app@apptogether.net lub pisemnie na adres Administratora.

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowana przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail i nazwę Użytkownika przypisaną do Konta Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli po złożeniu reklamacji Użytkownik zmienił dane przypisane do jego Konta w sposób uniemożliwiający jego identyfikacje, reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji lub na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

9. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Zmiany Regulaminu

1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może rozwiązać Umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w sposób określony w § 5 ust. 3 lub poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności na adres app@apptogether.net. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik uzyska dostęp do Konta po zapoznaniu się i zaakceptowaniu nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu może on rozwiązać Umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Użytkownika pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności na adres app@apptogether.net.

3. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail app@apptogether.net

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Polityka prywatności będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.

Załącznik: Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym m.in. systemy szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa.

2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za ich zgodą, w celu korzystania z Serwisu. Adres email przypisany do Konta Użytkownika może być wykorzystany w celu wysyłki Newslettera pod warunkiem że Użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

4. Dane osobowe, które korzystający z Serwisu podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie korzystającego z Serwisu.

5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny Administratora będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego z Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

7. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez korzystających z Serwisu poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

8. Administrator zapewnia realizację uprawnień korzystających z Serwisu wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, korzystający z Serwisu mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9 Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Konta, monitorowania ruchu w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto korzystającym z Serwisu na zachowanie parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

10. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

11. korzystający z Serwisu może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji przy wykorzystaniu plików cookies, wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki; Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.